XD phong cách Bản lĩnh, nhân văn

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần (04/4/2022 – 09/4/2022)

Thứ ba - 12/04/2022 14:05 613 0
Điều tra, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo đảm an ninh mạng, tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; đẩy mạnh triển khai Đề án 06; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; đảm bảo tài chính, hậu cần, kỹ thuật trong Công an nhân dân (CAND);… là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 04/4/2022 – 09/4/2022.
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần (04/4/2022 – 09/4/2022)
Điều tra, xác minh để xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh
 
 Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, xác minh để xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm, bảo đảm các hoạt động phát hành, đầu tư và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp đúng mục đích, hiệu quả, lành mạnh, minh bạch, ổn định, an toàn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô; Tăng cường nắm tình hình, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường; Kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng đăng tải thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng, góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, lành mạnh, phát triển bền vững và tuân thủ quy định pháp luật.
 
Tăng cường an toàn, an ninh mạng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
 
Quán triệt các quan điểm, nội dung chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia, Bộ Công an với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an toàn, an ninh mạng. Bám sát, nắm chắc tính hình, nâng cao khả năng dự báo để điều chỉnh kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp. Rà soát thể chế, xây dựng thể chế về an toàn, an ninh mạng theo hướng tham gia tích cực vào các xu thế lớn của thế giới, thực hiện các cam kết quốc tế, song phải bảo vệ thể chế, phù hợp với luật pháp, điều kiện của Việt Nam. http://bocongan.gov.vn/tin-noi-bat/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-an-toan-an-ninh-mang---can-cach-tiep-can-toan-cau-toan-dan-t31457.html
 
anh 1
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia.

Nhằm tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phát hiện xử lý tin giả, tin sai sự thật, tin xấu, độc hại, Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước và của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, trọng tâm là an ninh chính trị nội bộ, an ninh truyền thông, an ninh mạng; thể hiện rõ vị trí, vai trò, bản lĩnh chính trị của người cán bộ Công an; luôn hướng tới nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và hình ảnh của lực lượng CAND. Tập trung nắm chắc tình hình, phát hiện ngăn chặn kịp thời và vô hiệu hóa những thông tin sai sự thật, tin xấu, độc hại ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tang-cuong-cong-tac-bao-dam-an-ninh-chinh-tri-noi-bo-dau-tranh-phan-bac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-trong-tinh-hinh-moi-d18-t31463.html
anh 2
Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự Hội nghị quán triệt, triển khai các công tác trọng tâm về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phát hiện xử lý tin giả, tin sai sự thật, tin xấu, độc hại.

Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trong lực lượng Công an nhân dân
 
Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phải xác định quyết tâm chính trị cao, tiên phong, gương mẫu đi đầu, thống nhất nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Khẩn trương thành lập Tổ công tác rà soát dữ liệu tại cấp xã; bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch sống”; thông báo đấy đủ mã số định danh cho công dân, triển khai cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện, gắn với cấp tài khoản định danh điện tử, tài khoản ngân hàng để thực hiện các tiện ích của Đề án. Tập trung thực hiện tốt các dịch vụ công của lực lượng CAND trên môi trường điện tử theo đúng tiến độ, cải cách triệt để các thủ tục, quy trình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/day-manh-thuc-hien-de-an-06-trong-luc-luong-cong-an-nhan-dan-d18-t31432.html
 
Giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao chất lượng, năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên
 
 Đảng ủy CATW yêu cầu các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát; xác định đây là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng và có vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII và Nghị quyết của cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; các Nghị quyết, Chương trình về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ cụ thể của năm 2022. Nắm chắc diễn biến tình hình đối với các tổ chức đảng, đảng viên, chủ động áp dụng các hình thức kiểm tra, giám sát phù hợp hoặc tích cực phối hợp xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh vi phạm... http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-thi-hanh-ky-luat-dang-trong-cong-an-nhan-dan-quy-i2022-d18-t31462.html
anh 3
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu dự Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND quý I/2022.

Cũng trong tuần qua, Đảng ủy CATW, Bộ Công an chỉ đạo Thanh tra Bộ, Công an các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh tra ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi). Sớm tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra; hoàn thiện quy trình, cải tiến nội dung, các bước tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; kịp thời phối hợp xử lý các vụ việc, không để các thế lực thù địch, tội phạm lợi dụng gây phức tạp về an ninh, trật tự; không để khiếu nại tố cáo vượt cấp, kéo dài. http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tin-hoat-dong-cua-bo/bo-truong-to-lam-tham-va-lam-viec-tai-thanh-tra-bo-cong-an-d2-t31415.html
 
Đảm bảo tài chính, hậu cần, kỹ thuật trong Công an nhân dân
 
 Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và nội dung Đề án 203 của Đảng ủy CATW, chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình riêng của từng đơn vị trên lĩnh vực tài chính, hậu cần, kỹ thuật nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII đã đề ra. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo kế hoạch phân bổ kinh phí năm 2022; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ công tác, xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung theo chuyên ngành. Xây dựng ban hành các quy trình trong các khâu, xác định rõ thời gian, trách nhiệm của từng đơn vị nhằm vận hành hệ thống xuyên suốt, rút ngắn thời gian xử lý công việc nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật CAND… http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tin-hoat-dong-cua-bo/giao-ban-cong-tac-ke-hoach-tai-chinh-hau-can-ky-thuat-trong-cong-an-nhan-dan-quy-i2022-d2-t31426.html
anh 4
Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật trong CAND quý I/2022

Ban Biên tập
Cổng TTĐT BCA

Nguồn tin: http://bocongan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây