Logo CAND

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ sáu - 18/11/2022 15:30 242 0
Sáng 17/11/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học "Đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng". Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.
Dự Hội thảo có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND)…
bca 5266 640x472 1
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu đề dẫn Hội thảo.
Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ: Xác định vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, Hội nghị Trung ương 7 khóa X đã thông qua Nghị quyết số 27 ngày 06/8/2008 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện Nghị quyết 27, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng, chất lượng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đội ngũ trí thức cả nước, trí thức CAND đã phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên nhiều mặt trận, lĩnh vực, địa bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 27 vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần sớm được phát hiện và khắc phục. Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế đó, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết, ngày 06/4/2022, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định số 62 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27; ngày 12/8/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 183 về tổ chức hội thảo phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27, trong đó Bộ Công an được phân công tổ chức Hội thảo khoa học “Đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.
987 1 640x401 1
Toàn cảnh Hội thảo.
Hội thảo hôm nay nhằm phân tích, đánh giá, làm rõ vai trò, đóng góp của trí thức Việt Nam (trong đó có trí thức CAND) trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cũng như xác định, hoàn thiện tiêu chí, nhận diện rõ hơn về khái niệm trí thức và đội ngũ trí thức CAND. Qua đó, đề xuất những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của đội ngũ trí thức Việt Nam đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.
bca 5280 640x598 1
Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân điều hành tham luận tại Hội thảo.
Với tinh thần trên, Hội thảo đã nhận được 40 bài viết tâm huyết có tính lý luận và thực tiễn của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các nhà khoa học uy tín trong và ngoài lực lượng CAND. Tại Hội thảo, dưới sự điều hành tham luận của Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, nhiều ý kiến tham luận trực tiếp cũng đã làm rõ nhiều nội dung quan trọng xung quanh chủ đề Hội thảo: Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức Việt Nam trong đó có trí thức CAND đối với sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay; những đóng góp của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; những thuận lợi, khó khăn của trí thức Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ trí thức và giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…
460f412e51b197efcea0 640x427 1
Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.
Trong đó, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đã tham luận về “Vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; nhấn mạnh: “Đảng và Nhà nước có vai trò quyết định đối với công tác phát triển đội ngũ trí thức CAND. Phải luôn đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với công tác xây dựng lực lượng CAND nói chung, đội ngũ trí thức CAND nói riêng. Cần xem xét xác định cụ thể hơn nội hàm khái niệm “trí thức trong lực lượng CAND” sát với yêu cầu thực tiễn. Các cấp ủy đảng trong CAND cần nắm bắt xu hướng thay đổi, yêu cầu mới của thị trường lao động, tâm tư của đội ngũ trí thức trong CAND để kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương có chính sách đãi ngộ phù hợp với đội ngũ trí thức CAND…”.
bca 5271 640x471 1
Nhà báo Hà Đăng tham luận tại Hội thảo.
Trả lời cho câu hỏi “Đội ngũ trí thức phải làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng?”, Nhà báo Hà Đăng,  nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương cho rằng: Vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ bản trong công tác xây dựng Đảng. Do đó, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội…
17 11 22 backy 640x445
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ tham luận tại Hội thảo.
Chỉ ra những định hướng và giải pháp phát triển đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ nước ta đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cho rằng: Cần chú trọng đầu tư, phát triển công nghệ số trong lĩnh vực văn hóa, khoa học, công nghệ, văn nghệ. Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo định hướng của nền kinh tế số. Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật và hành lang pháp lý nhằm khuyến khích phát triển thị trường văn hóa số, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên không gian số. Có các biện pháp hạn chế, ngăn chặn ảnh hưởng, tác động tiêu cực của văn hóa số đến đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ…

Tham luận về đề tài “Đội ngũ trí thức CAND luôn tận tâm, nhiệt huyết và sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng”, Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND khẳng định: Với vai trò là lực lượng tích cực trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lý luận, nhất là lý luận chính trị, đội ngũ trí thức CAND đã có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chính Minh, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực chính trị, tư tưởng; tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương ban hành các nghị quyết, chỉ thị về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng CAND…

Chia sẻ về phương thức, cách làm của Báo Quân đội nhân nhân trong phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đại tá Nguyễn Hồng Hải, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân cho biết: Báo Quân đội nhân dân đã phát hiện và tập hợp đội ngũ trí thức trở thành các cộng tác viên chuyên gia của báo. Không chỉ riêng đội ngũ trí thức trong Quân đội mà báo đã phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong cả nước và cả nước ngoài... Điều quan trọng nhất, chúng ta phải tìm được người có thực tài, khi có thực tài thì sẽ có phương thức đấu tranh rất phù hợp, khôn khéo.

“Chúng tôi xây dựng cơ chế, thường xuyên gặp gỡ, định kỳ và đột xuất các chuyên gia và trí thức lớn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Khi có nhiệm vụ xây dựng tổ chức đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái chúng tôi cũng tổ chức gặp gỡ lắng nghe ý kiến của các chuyên gia thậm chí các chuyên gia cũng tham gia thực hiện nhiệm vụ với báo” – Đại tá Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh.
1e63fd52fbcc3d9264dd 640x427 1
Các đại biểu dự Hội thảo.
Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn các ý kiến đại diện cho các bộ, ban, ngành đã gửi bài viết cho Ban Tổ chức Hội thảo cũng như 15 ý kiến tham luận trực tiếp tại Hội thảo hôm nay; Ban Tổ chức sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, đóng góp của các đồng chí đại biểu, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học để bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện kỷ yếu Hội thảo.

Tác giả bài viết: BBT

Nguồn tin: https://www.mps.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây