XD phong cách Bản lĩnh, nhân văn

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Thứ năm - 16/02/2023 09:01 456 0
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới.
Theo đó, có 08 nhóm nhiệm vụ chung gồm: Tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC và CNCH; Thông báo số 319/TB-VPCP ngày 05/10/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị công tác PCCC và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng PCCC và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về công tác PCCC và CNCH.
         
Đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách làm mới trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND các cấp trong thực hiện công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH; công tác PCCC và CNCH phải quán triệt quan điểm: Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết; an toàn cháy, nổ để phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy phòng là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm: Từng nhà an toàn - Từng nhà máy, xí nghiệp, Doanh nghiệp an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng xã, phường, thị trấn an toàn. Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 05 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm: Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân.

         
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tình hình PCCC và CNCH tại cơ quan, đơn vị, địa phương được giao phụ trách. Xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ để xảy ra tình trạng vi phạm nghiêm trọng, mất an toàn về PCCC tại địa bàn, cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

         
Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về công tác PCCC và CNCH; cải tiến hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH gắn với yêu cầu, tình hình thực tiễn; tuyên truyền trên các chuyên mục báo chí, phát thanh, truyền hình, phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, người lao động; tuyên truyền trên mạng xã hội... nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác PCCC và CNCH. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kỹ năng về PCCC và CNCH cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, đội ngũ lao động trẻ để nâng cao nhận thức, tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH. Gắn việc thực hiện các quy định về PCCC với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nội quy cơ quan, đơn vị,... Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Kịp thời khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH.

         
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời những sơ hở, bất cập, thiếu sót trong công tác PCCC và CNCH; hướng dẫn, đôn đốc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở phải thường xuyên tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH. Đồng thời, xử lý nghiêm minh, khách quan các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH; công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.

         
Tập trung khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, bất cập về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác PCCC, huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực từ bảo hiểm cháy, nổ để đầu tư, xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, kỹ thuật, phương tiện, thiết bị, hóa chất phục vụ công tác PCCC và CNCH.

         
Tập trung xây dựng, kiện toàn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước tiến lên hiện đại, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Bố trí phù hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH ở các địa bàn trọng điểm, mở rộng mạng lưới, bảo đảm bám địa bàn, bám cơ sở. Kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất. Xây dựng cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an, Quân đội và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và sự cố, tai nạn.

         
Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để hỗ trợ công tác PCCC và CNCH. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động PCCC và CNCH.

         
Để cụ thể hóa 08 nhóm nhiệm vụ chung, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể đối với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đối với Công an tỉnh, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Chỉ thị số 01/CT- TTg; tổ chức đôn đốc các Sở, Ban, Ngành, địa phương ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg. Tham mưu, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, mất an toàn về PCCC trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

         
Tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng các mô hình bảo đảm an toàn về cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC và CNCH, thoát nạn cho người dân; phấn đấu trong năm 2023, mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 01 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. Vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy; 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, ngay từ cơ sở (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

         
Tham mưu Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại các sở, ban, ngành, địa phương; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trách nhiệm đối với lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

         
Thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành nghề có điều kiện về an ninh, trật tự; thu hồi giấy cũ, không cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở không đủ điều kiện an toàn PCCC. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo các cơ quan quản lý về văn hóa tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường theo thẩm quyền. Kiểm soát chặt chẽ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trước khi cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; rút giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC, an ninh trật tự theo kiến nghị của cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

         
Xác minh, làm rõ nguyên nhân tất cả các vụ cháy; căn cứ tính chất, mức độ xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC. Tổ chức rút kinh nghiệm vụ cháy, kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

         
Tiếp tục thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC và CNCH; đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện Kết luận số 02- KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư và Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh ban hành Quy định xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Chủ động nắm chắc tình hình có liên quan đến công tác PCCC và CNCH để tham mưu kịp thời các chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát các đối tượng có liên quan đến công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh, đánh giá, phân loại địa bàn cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ cao, để tăng cường quản lý nhà nước về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

         
Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh việc đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, thông tin liên lạc, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương. Tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ tiến lên hiện đại, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Xây dựng cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an, Quân đội và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và tai nạn sự cố (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

Tác giả bài viết: Thiên Trúc - BTC Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây