Chủ động, nêu gương, kỷ cương

Kết quả nổi bật của Thanh tra Công an tỉnh giai đoạn 2017-2022

Thứ sáu - 20/05/2022 17:53 676 0
Nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh tra CAND (28/5/1967-28/5/2022), Công an tỉnh đã xây dựng Đặc san nội bộ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra Công an nhân dân (28/5/1967 - 28/5/2022) với chủ đề: “Thanh tra Công an tỉnh Bình Định - 47 năm xây dựng và phát triển”. BBT Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh xin trân trọng giới thiệu một số nội dung trong Đặc san. (Phần tiếp theo: Kết quả nổi bật đã đạt được và một số vụ việc điển hình của Thanh tra Công an tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017-2022)
Triển khai thanh tra “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng” tại UBND huyện Tây Sơn (Tháng 5/2021)
Triển khai thanh tra “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng” tại UBND huyện Tây Sơn (Tháng 5/2021)
KẾT QUẢ NỔI BẬT ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC VÀ
KẾT QUẢ MỘT SỐ VỤ VIỆC ĐIỂN HÌNH
CỦA THANH TRA CA TỈNH BÌNH ĐỊNH,
 GIAI ĐOẠN 2017-2022

I. Kết quả nổi bật đã đạt được trong giai đoạn 2017-2022
Thanh tra Công an tỉnh là đơn vị trực thuộc Giám đốc Công an tỉnh thực hiện  chức năng, nhiệm vụ tham mưu Giám đốc Công an tỉnh, quản lý công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiến hành thanh tra hành chính đối với các đơn vị cá nhân thuộc quyền quản lý của Giám đốc Công an tỉnh, thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước về bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH của Bộ Công an trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, xây dựng lực lượng Công an tỉnh, Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về công tác tác thanh tra của Công an tỉnh; đồng thời, bám sát chỉ đạo của Thanh tra Bộ Công an và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của chi bộ, chương trình, kế hoạch công tác thanh tra hàng năm, tập trung tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh quản lý tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác thanh tra hành chính thanh tra chuyên ngành, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kết quả nổi bật thể hiện trên các mặt công tác trọng tâm đó là:
1. Công tác chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; kịp thời thông tin, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Ngành có liên quan để cán bộ, chiến sỹ quán triệt, vận dụng thực hiện trong công tác và sinh hoạt; chủ động ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch theo hướng dẫn của cấp trên để triển khai thực hiện trong toàn đơn vị; đồng thời, phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động trong toàn lực lượng CAND “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, chủ động gắn kết chặt chẽ việc thực hiện các tiêu chí thi đua với phát động và động viên CBCS tích cực hưởng ứng tham gia các đợt thi đua đặc biệt, ngắn ngày do các cấp phát động gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… Qua đó, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm; chủ động nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ; kịp thời động viên, biểu dương, đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác và thực hiện các phong trào thi đua; đồng thời, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ, trong rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; đề ra những biện pháp, giải pháp phù hợp, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác của đơn vị đã đề ra hàng năm.
2. Công tác chuyên môn
* Công tác phòng, chống tham nhũng
Đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống tham nhũng, cụ thể là: Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác nắm tình hình việc sử dụng tài sản công; hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt việc minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định; triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; thực hiện hướng dẫn bổ sung việc kiểm soát tài sản, thu nhập trong CAND và việc triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Hàng năm, đơn vị tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong lực lượng Công an tỉnh; tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành Kế hoạch và Chương trình hoạt động về công tác PCTN, THTK, CLP trong lực lượng Công an tỉnh hàng năm; đồng thời, tham mưu tổ chức sơ kết, báo cáo nhiều chuyên đề có liên quan đến công tác PCTN theo quy định. Ngoài ra, theo kế hoạch công tác hàng năm, đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tiến hành 09 cuộc kiểm tra “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng” đối với 09 lượt Công an một số đơn vị, địa phương; qua đó, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, THTK, CLP, nhất là các biện pháp, giải pháp PCTN, THTK, CLP, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là của lãnh đạo, chỉ huy Công an các địa phương đối với nhiệm vụ công tác PCTN, THTK, CLP, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm có liên quan đến tham nhũng trong nội bộ.
Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1255/QĐ-CAT-PX05 ngày 14/12/2018 của Giám đốc Công an tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đường dây điện thoại nóng và việc tiếp nhận, xử lý tin phản ánh về tiêu cực, tham nhũng của CBCS qua đường dây điện thoại nóng của Công an tỉnh. Qua đó, đã duy trì thực hiện nghiêm túc công tác trực tiếp nhận và xử lý tin phản ánh về tiêu cực, tham nhũng qua đường dây điện thoại nóng đặt tại Thanh tra Công an tỉnh; tuy nhiên, đơn vị chưa tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, tiêu cực của CBCS trong lực lượng Công an tỉnh. Ngoài ra, nhằm chủ động phòng ngừa sai phạm về tham nhũng, tiêu cực đối với lực lượng làm nhiệm vụ TTKSGT đường bộ, đơn vị đã xây dựng kế hoạch trình Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt và phối hợp với các đơn vị PX01, PX03 bố trí cán bộ tiến hành 33 cuộc kiểm tra đối với 64 lượt tổ, đội làm nhiệm vụ TTKSGT trên các tuyến Quốc lộ và các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong việc chấp hành Quy trình TTKSGT đường bộ và Điều lệnh CAND.
* Công tác thanh tra hành chính và chuyên ngành
Trong giai đoạn 2017-2022, thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Thanh tra Bộ, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị Thanh tra đã chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 18 cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành với 147 lượt cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài lực lượng CAND được thanh tra. Các cuộc thanh tra được tiến hành đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo thời hạn và tiến độ đề ra; nội dung các kết luận, kiến nghị thanh tra đảm bảo khách quan, chính xác, được đối tượng thanh tra thống nhất và đánh giá cao. Qua thanh tra đã đánh giá đúng thực trạng về ưu điểm, kết quả đạt được trong việc thực hiện các mặt công tác liên quan đến nội dung thanh tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, phát hiện và kiến nghị đối tượng thanh tra chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trên từng lĩnh vực nội dung thanh tra. Kết thúc thanh tra, đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành 18 Kết luận thanh tra, trong đó đã có 238 kiến nghị (31 kiến nghị với Bộ Công an, 15 kiến nghị với UBND tỉnh, 187 kiến nghị với đối tượng và 71 ý kiến chỉ đạo đối với Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh) nhằm sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan quản lý Nhà nước không còn phù hợp với thực tiễn và tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật trên từng lĩnh vực công tác cụ thể, góp phần tăng cường hiệu quả các mặt công tác Công an và hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.
* Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo
Đơn vị tham mưu Giám đốc Công an tỉnh duy trì thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại Địa điểm tiếp công dân của Công an tỉnh, đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ tốt cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; đôn đốc, kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương .
Tiếp tục tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 11/9/2014 của Tỉnh ủy Bình Định, Kế hoạch số 106-KH/ĐUCA, ngày 07/10/2014 của Đảng ủy CATW về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CAND”…
Giai đoạn 2017-2022, đơn vị Thanh tra Công an tỉnh đã tiếp 212 lượt/270 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, gồm 192 vụ việc, trong đó: Có 117 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an, đơn vị đã tiếp nhận và chuyển Công an các đơn vị, địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; 75 vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an, Thanh tra Công an tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn công dân liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết.
Thanh tra Công an tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 557 đơn, trong đó có: 475 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an, gồm: 115 đơn khiếu nại; 112 đơn tố cáo; 113 đơn kiến nghị, phản ánh; 63 đơn tố giác tội phạm và 75 đơn trùng nội dung. Đơn vị trực tiếp kiểm tra, giải quyết 37 đơn theo thẩm quyền và chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh; kết quả: Đơn vị tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xác minh, giải quyết 37/37 vụ việc khiếu nại, tố cáo; đồng thời, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu tố thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định của pháp luật ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu tố vượt cấp, kéo dài.
Công tác rà soát, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được lãnh đạo đơn vị chỉ đạo tăng cường thực hiện. Đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức tiến hành 02 cuộc kiểm tra “Trách nhiệm thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo” tại 19 Công an các đơn vị, địa phương. Qua đó, đã giúp cho thủ trưởng các đơn vị, địa phương nâng cao nhận thức, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo công tác tiếp nhận, quản lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật;cácvụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài, đã góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn.
3. Công tác xây dựng lực lượng
Cấp ủy chi bộ và lãnh đạo đơn vị luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng về tư tưởng và tổ chức, thường xuyên quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên liên hệ tự nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để xây dựng kế hoạch khắc phục, sữa chữa; qua công tác tự kiểm điểm của đảng viên, chi bộ chưa phát hiện có trường hợp nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Công tác xây dựng lực lượng được lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện; tiếp tục quan tâm, rà soát đề nghị quy hoạch các chức danh lãnh đạo, chỉ huy giai đoạn 2016-2021, 2021-2026; đề nghị thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho CBCS đủ điều kiện đến niên hạn. Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; đã đề xuất và được Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định cử CBCS tham gia Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên; nghiệp vụ Thanh tra viên chính; Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính, tham gia các lớp Cao cấp và Trung cấp lý luận chính trị…
II. Một số vụ việc điển hình trong giai đoạn 2017-2022
1. Năm 2019, Thanh tra Công an tỉnh đã tham mưu Giám đốc chỉ đạo và tiến hành tổ chức thanh tra “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đối với dịch vụ cầm đồ và dịch vụ bảo vệ trên địa bàn tỉnh”. Đã tiến hành thanh tra tại 15 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ và dịch vụ bảo vệ trên địa bàn tỉnh (10 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; 05 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ).
Qua thanh tra đã đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện ANTT đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh như: các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đã chấp hành quy định của pháp luật; thường xuyên cử cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia các lớp tập huấn, phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT do các cơ quan chức năng tổ chức; hồ sơ pháp lý liên quan đến việc kinh doanh đảm bảo đầy đủ; người chịu trách nhiệm về ANTT của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đáp ứng các điều kiện, yêu cầu; việc sử dụng người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cơ bản đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định; thủ trưởng các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về cơ bản đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; kịp thời trao đổi thông tin, báo cáo các vụ việc nghi vấn, dấu hiệu vi phạm pháp luật và tình hình khác có liên quan với cơ quan chức năng để phối hợp xử lý; chấp hành tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về ANTT đối với lĩnh vực này.
Tuy nhiên, việc chấp hành các quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT của một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh còn một số tồn tại, khuyết điểm, vi phạm, đó là:
- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ chưa thực hiện nghiêm túc việc báo cáo danh sách những người làm việc trong cơ sở; nội dung hợp đồng cầm cố tài sản chưa đảm bảo nội dung theo quy định; Sổ quản lý kinh doanh dịch vụ cầm đồ ghi chép chưa đầy đủ; ký giao kết hợp đồng cầm cố tài sản đối với những tài sản cầm cố thuộc sở hữu của người thứ ba mà không có văn bản ủy quyền theo quy định; việc tính tỷ lệ lãi suất cho vay tiền khi nhận cầm cố tài sản còn thực hiện theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2005 (đã hết hiệu lực) mà không thực hiện theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 (đang có hiệu lực thi hành).
- Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ tuyển chọn, sử dụng, nhân viên dịch vụ bảo vệ chưa đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; sử dụng nhân viên bảo vệ mục tiêu chưa được đào tạo và được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; chưa thực hiện việc ký hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ với nhân viên dịch vụ bảo vệ; triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại các mục tiêu khi chưa ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ bảo vệ giữa Công ty với các cơ quan, doanh nghiệp thuê dịch vụ bảo vệ.
Kết thúc thanh tra, đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành Kết luận thanh tra; qua đó, đã có 02 kiến nghị với Bộ Công an (đề nghị sửa đổi Điểm d, Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013  của Chính phủ cho phù hợp với Khoản 1,  Điều 468, Bộ Luật dân sự năm 2015; Khoản 6, Điều 29, Nghị định số 96/NĐ-CP ngày  01/7/2016 của Chính phủ); 10 kiến nghị đối với đối tượng thanh tra (05 kiến nghị với Cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, 05 kiến nghị với Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ) tổ chức chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót, đề ra biện pháp cụ thể thực hiện kiến nghị, kết luận thanh tra; đồng thời, đã có 05 ý kiến chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT theo chức năng, nhiệm vụ được giao và xử lý nghiêm túc các hành vi vi phạm. Trên cơ sở kết luận thanh tra, đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị chức năng ban hành 05 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 34.500.000đ và tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với 04 trường hợp.
2. Tháng 2021, Thanh tra Công an tỉnh đã tiếp nhận và tham mưu Giám đốc Công an tỉnh giải quyết 02 đơn khiếu nại của công dân:
- Đơn khiếu nại đề ngày 21/7/2021 của ông Nguyễn Văn Tr (sinh năm: 1954, địa chỉ: xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), có nội dung: Ông Nguyễn Văn Tr không đồng ý và khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) số 02/QĐ-CAH-ĐTTH ngày 24/6/2021 của Trưởng Công an huyện Phù Mỹ giải quyết khiếu nại đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 25/QĐ-XPHC ngày 26/4/2021 của Công an huyện Phù Mỹ xử phạt ông Tr số tiền 750.000 đồng về hành vi “Đánh nhau”, vụ việc xảy ra vào ngày 24/10/2020 tại thôn Phước Thung, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
- Đơn khiếu nại đề ngày 15/7/2021 của ông Hà Văn Ph (sinh năm: 1960, địa chỉ: phường 12, quận 6, TP.Hồ Chí Minh), có nội dung: Ông Hà Văn Ph khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) số 01/QĐ-CAH-ĐTTH ngày 25/5/2021 của Trưởng Công an huyện Phù Mỹ giải quyết khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 22/QĐ-XPHC ngày 12/4/2021 của Công an huyện Phù Mỹ xử phạt ông Ph số tiền 2.500.000 đồng về hành vi “Xâm hại sức khỏe của người khác”, vụ việc xảy ra vào ngày 01/12/2020 tại thôn An Hòa, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Sau khi kiểm tra đủ điều kiện thụ lý, Thanh tra Công an tỉnh đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh thụ lý và ban hành 02 Quyết định xác minh nội dung đơn khiếu nại nêu trên.
Thực hiện các Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại (lần hai) của Giám đốc Công an tỉnh; qua xác minh, kiểm tra các hồ sơ, tài liệu thể hiện việc giải quyết khiếu nại (lần đầu), hồ sơ xử lý vi phạm hành chính của Công an huyện Phù Mỹ, Thanh tra Công an tỉnh đã xác định:
- Tại thời điểm Công an huyện Phù Mỹ ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Tr và ông Hà Văn Ph, căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ là chưa đủ cơ sở để xác định hành vi vi phạm hành chính.
- Quá trình xem xét, giải quyết khiếu nại lần đầu, Trưởng Công an huyện Phù Mỹ chưa xem xét toàn diện về hành vi, bản chất của 02 vụ việc, chưa nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật về xử lý VPHC đối với trường hợp xử phạt hành chính theo hồ sơ vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển sang và chưa thực hiện đúng quy định, quy trình giải quyết khiếu nại nên dẫn đến việc ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại chưa chính xác.
Do đó, nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tr đối với Quyết định xử phạt hành chính số 25/QĐ-XPHC ngày 26/4/2021 và nội dung khiếu nại của ông Hà Văn Ph đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 22/QĐ-XPHC ngày 12/4/2021 của Công an huyện Phù Mỹ là khiếu nại đúng.
Từ kết quả xác minh, Thanh tra Công an tỉnh đã tổ chức đối thoại với Trưởng Công an huyện Phù Mỹ và người khiếu nại để thông qua kết quả xác minh, chỉ ra những tồn tại, thiếu sót của Công an huyện Phù Mỹ để Trưởng Công an huyện biết, kịp thời nắm bắt và tổ chức chấn chỉnh, khắc phục, đồng thời rút kinh nghiệm trong việc xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại của công dân để tránh gây ra khiếu nại vượt cấp, kéo dài. Qua đối thoại, các bên liên quan hoàn toàn thống nhất với kết quả xác minh của Thanh tra Công an tỉnh.
Căn cứ kết quả xác minh, ngày 24/11/2021 Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 3037/QĐ-CAT-PX05 giải quyết khiếu nại của ông Hà Văn Ph và ông Nguyễn Văn Tr của Trưởng Công an huyện Phù Mỹ (lần đầu), cụ thể: Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện Phù Mỹ hủy bỏ 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và 02 quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Nguyễn Văn Tr và ông Hà Văn Ph; đồng thời, giao đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Công an huyện Phù Mỹ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xem xét xử lý theo quy định.
Ngày 06/12/2021, thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện Phù Mỹ đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-HBQHCP và Quyết định số 162/QĐ-HBQĐXP về việc hủy bỏ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Tr và ông Hà Văn Ph.
Đối với các cá nhân có liên quan đến những tồn tại thiếu sót trong quá trình tham mưu, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, Công an huyện Phù Mỹ đã tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 05 đ/c, gồm: 02 đ/c lãnh đạo Công an huyện, 01 đ/c Chỉ huy cấp Đội, 02 CBCS.

Xem thêm : THANH TRA CÔNG AN TỈNH BÌNH ĐỊNH: 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Tác giả bài viết: Thanh Tra CA tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây