Chủ động, nêu gương, kỷ cương

Thanh tra Công an tỉnh Bình Định - 47 năm xây dựng và phát triển

Thứ sáu - 20/05/2022 16:59 587 0
Nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh tra CAND (28/5/1967-28/5/2022), Công an tỉnh đã xây dựng Đặc san nội bộ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra Công an nhân dân (28/5/1967 - 28/5/2022) với chủ đề: “Thanh tra Công an tỉnh Bình Định - 47 năm xây dựng và phát triển”. BBT Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh xin trân trọng giới thiệu một số nội dung trong Đặc san.
 
THANH TRA CÔNG AN TỈNH BÌNH ĐỊNH
47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
I. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển.
 Thực hiện Nghị quyết số 245/NQ-TW ngày 20/9/1975 của Bộ Chính trị về bỏ khu, hợp tỉnh. Tháng 10/1975, hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi được sáp nhập thành tỉnh Nghĩa Bình; theo đó Ban An ninh (cũ) của 02 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi được hợp nhất lại thành Ty Công an Nghĩa Bình với mô hình tổ chức được triển khai gồm 36 đơn vị nghiệp vụ, trại, trường, Công an cấp huyện và 14 đồn, trạm Công an. Tổ chức Thanh tra của Ty Công an Nghĩa Bình lúc này chưa được thành lập; tuy nhiên, do sự cần thiết của công tác thanh tra nên Ty Công an đã bố trí 01 đồng chí cán bộ thuộc biên chế của Phòng Tổ chức - Chính trị phụ trách theo dõi thực hiện nhiệm vụ quản lý, xem xét cán bộ công an sai phạm, theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo công an, phục vụ yêu cầu kiểm tra của thủ trưởng… Đến năm 1976, thực hiện Chỉ thị số 23/BNV, ngày 18/02/1976 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về tăng cường công tác trong ngành Công an, Ty Công an Nghĩa Bình đã thành lập Tổ thanh tra gồm 03 cán bộ, trực thuộc biên chế của Phòng Tổ chức- Chính trị (nay là Phòng Tổ chức cán bộ).
Đến khi có Nghị định 250/NĐ-CP, ngày 12/6/1981 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) quy định về quyền hạn tổ chức của Bộ Nội vụ và Quyết định số 110/QĐ-BNV ngày 20/12/1981 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về tổ chức, quyền hạn, nhiệm vụ của Công an tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương; bộ phận Thanh tra trực thuộc Phòng Tổ chức cán bộ được tách ra thành lập một Ban riêng với tên gọi là Ban Thanh tra Ty Công an Nghĩa Bình chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của đ/c Phó trưởng Ty Công an kiêm giữ chức vụ Trưởng Ban Thanh tra. Ngày 25/5/1983, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra Chỉ thị số 06/BNV về tăng cường công tác thanh tra trong lực lượng CAND; lúc này, chức vụ Trưởng Ban Thanh tra do đ/c Phó trưởng Ty Công an kiêm nhiệm được giao lại cho đ/c Phó Ban Thanh tra, mọi hoạt động của Ban Thanh tra vẫn chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của đ/c Phó trưởng Ty Công an.
Tháng 6/1989, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc chia tách tỉnh, tỉnh Nghĩa Bình được chia tách thành 02 tỉnh Bình Định và Quãng Ngãi, Ban Thanh tra cũng được chia lại theo đơn vị hành chính mới. Ngày 04/10/1990, Bộ trưởng ban hành Quyết định số 158 về tên gọi, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thanh tra Công an tỉnh Bình Định được đổi tên thành Thanh tra Công an tỉnh Bình Định. Đến năm 1993, theo hướng dẫn của Bộ, lực lượng Thanh tra Công an tỉnh Bình Định trước đây đặt dưới sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của đ/c Phó Giám đốc thì nay đ/c Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp quản lý, chỉ đạo. Từ đó đến nay, tổ chức, biên chế của lực lượng Thanh tra Công an tỉnh Bình Định không ngừng được kiện toàn, củng cố nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao.
Từ lúc mới thành lập, bộ phận thanh tra do 01 đồng chí thuộc Phòng Tổ chức cán bộ phụ trách, có nhiệm vụ theo dõi, thực hiện nhiệm vụ quản lý, xem xét cán bộ Công an sai phạm; theo dõi đơn thư khiếu tố Công an, phục vụ yêu cầu kiểm tra của thủ trưởng. Sau khi có Chỉ thị số 23/BNV ngày 18/2/1976 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tăng cường công tác thanh tra ngành Công an thành một hệ thống chặt chẽ từ Bộ đến các Sở, Ty Công an, cho phép tổ chức biên chế với những chức năng và nhiệm vụ được rõ ràng cụ thể hơn; lực lượng Thanh tra Công an tỉnh được kiện toàn và phát triển một bước nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới; Tổ thanh tra được tăng cường 03 đ/c. Với cơ cấu tổ chức thanh tra có 03 đ/c nhưng với tinh thần quyết tâm, nhiệt tình, tận tụy cộng với kinh nghiệm trong công tác đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong điều kiện tình hình an ninh, trật tự của tỉnh chưa được ổn định và hết sức phức tạp.
Ban Thanh tra Công an tỉnh được được thành lập, lúc đầu có: 01 đ/c Trưởng ban, 01 đ/c Phó ban và 04 cán bộ, chiến sỹ. Với cơ cấu tổ chức và biên chế được tăng cường, ổn định, Ban Thanh tra đã tổ chức tiến hành thanh tra, kiểm tra xem xét và giải quyết một khối lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có liên quan đến nội bộ, liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của Công an. Công tác giải quyết KN-TC được tiến hành sâu, tập trung các địa bàn trọng điểm và những vụ việc tồn đọng, phức tạp, vụ việc nghiêm trọng hoặc vi phạm pháp luật trong giải quyết KN-TC, góp phần giải quyết dứt điểm, đúng chính sách, pháp luật; ổn định tình hình chính trị, xã hội ở địa phương và nội bộ các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh. Ngày 25/5/1983, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra Chỉ thị số 06/BNV về tăng cường công tác thanh tra trong lực lượng CAND; Chỉ thị đã mở ra về biên chế cụ thể cho tổ chức Thanh tra Công an cấp tỉnh. Ban Thanh tra được tăng cường thêm nguồn lực lãnh đạo, chức vụ Trưởng Ban Thanh tra trước đó do Phó Ty Công an kiêm nhiệm đã được giao lại cho cán bộ của Ban Thanh tra trực tiếp đảm nhiệm.
Từ khi có Pháp lệnh Thanh tra năm 1990, Chỉ thị số 17 của Bộ trưởng đã đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ, chỉ ra những vấn đề mới trong hoạt động Thanh tra Công an, cả về nhận thức mục đích, nội dung, phương pháp, đối tượng và địa bàn, tổ chức, cán bộ thanh tra. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh nội dung thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, nhiệm vụ công tác. Trong thời gian này, công tác tổ chức của thanh tra cũng được tăng cường và kiện toàn một bước và cơ cấu bộ phận lãnh đạo là 01 đ/c Chánh Thanh tra, 01 đ/c Phó Chánh thanh tra; giai đoạn từ 1997 - 2011 có 01 đ/c Chánh Thanh tra, 02 đ/c Phó Chánh thanh tra; từ 2012 - 2014 có 01 đ/c Chánh Thanh tra, 03 đ/c Phó Chánh thanh tra; từ 2015 đến nay là 01 đ/c Chánh Thanh tra, 02 đ/c Phó Chánh thanh tra.
Luật thanh tra năm 2010 ra đời đã đánh dấu bước chuyển biến mới trong công tác thanh tra của lực lượng CAND; trước đây chủ yếu là thanh tra hành chính trong lực lượng CAND, thì sau khi có Luật thanh tra 2010 ra đời, được sự hướng dẫn, chỉ đạo của Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Công an tỉnh đã tham mưu Giám đốc tiến hành thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH theo phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an và đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay, biên chế của Thanh tra Công an tỉnh gồm có 01 đ/c Chánh thanh tra, 02 đ/c Phó Chánh thanh tra và hơn 15 CBCS thuộc 02 Đội nghiệp vụ (Đội Thanh tra hành chính và chuyên ngành, Đội Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo). Lực lượng Thanh tra Công an tỉnh có 100% CBCS có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên; 95% cán bộ chiến sỹ có trình độ chính trị trung cấp, cao cấp và tương đương; Thanh tra viên chính có 04 đ/c, Thanh tra viên có 08 đ/c. Dù ở giai đoạn nào, tên gọi có khác nhau, trực thuộc hay độc lập thì lực lượng Thanh tra Công an tỉnh Bình Định luôn làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ công tác thanh tra CAND, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sach, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm ANCT và TTATXH trên địa bàn tỉnh.
II. Kết quả công tác trọng tâm, cơ bản đã đạt được nhằm góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.
Trong 47 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh, công tác thanh tra đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh nói chung và của đơn vị Thanh tra Công an tỉnh nói riêng. Lực lượng Thanh tra Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện tốt công tác thanh tra; tiếp công dân; quản lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
1. Công tác tiếp công dân được duy trì và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; vụ việc tiếp nhận được xử lý, hướng dẫn giải quyết kịp thời, chính xác, khách quan trên tinh thần “vì nhân dân phục vụ” đã để lại niềm tin yêu trong nhân dân; không có vụ việc nào khiếu tố đông người, phức tạp xảy ra tại địa điểm tiếp dân của Công an tỉnh.
2. Công tác tiếp nhận, quản lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc theo trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo tính khách quan, chính xác, công khai và dân chủ, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; tất cả các loại đơn thư tiếp nhận từ nhiều nguồn khác nhau đều được lãnh đạo đơn vị xử lý, giải quyết trong ngày; đối với những đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an, sau khi Thanh tra Công an tỉnh tiếp nhận đều thông báo phản hồi cho công dân biết cơ quan có thẩm quyền giải quyết để tiện việc liên hệ, biết kết quả; đồng thời, đơn vị thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra, hướng dẫn về công tác quản lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công an các đơn vị, địa phương, đưa công tác này đi vào nề nếp. Kết quả: Hàng năm, số lượng đơn khiếu tố do Thanh tra Công tỉnh trực tiếp thụ lý được xử lý, giải quyết đạt tỷ lệ 100%, đơn khiếu tố thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an các đơn vị, địa phương được xem xét, giải quyết đạt tỷ lệ cao trên 95%.
3. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng Công an tỉnh được tổ chức thực hiện nghiêm túc, Thanh tra Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng trong lực lượng Công an tỉnh; tập trung là chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng trong nội bộ, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra gắn với yêu cầu phòng, chống tham nhũng, góp phần quan trọng công việc phòng ngừa, chấn chỉnh, ngăn chặn các hành vi sai phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực của CBCS.
4. Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng dễ xảy ra sai phạm như: quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; bảo vệ bí mật nhà nước; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng; các mặt công tác tạm giữ, tạm giam; thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác tiếp nhận, điều tra, xử lý các vụ va chạm và tai nạn giao thông đường bộ; công tác điều tra cơ bản, sưu tra, xác minh hiềm nghi, xây dựng và sử dụng MLBM, đấu tranh chuyên án; công tác nghiệp vụ cơ bảm của lực lượng ANND, CSND; công tác phòng, chống ma túy; công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; quản lý, sử dụng phí và lệ phí; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; quản lý về phòng cháy và chữa cháy; công tác xử lý VPHC đối với các vụ việc về lĩnh vực hình sự, ma túy; điều tra, giải quyết các vụ tai nạn, va chạm giao thông; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát khu vực; trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong lực lượng Công an tỉnh; trách nhiệm của UBND các cấp trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về Công an xã và việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã…  100% cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành được tiến hành đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo thời hạn và tiến độ đề ra; nội dung các kết luận, kiến nghị thanh tra đảm bảo khách quan, chính xác, được đối tượng thanh tra thống nhất và đánh giá cao…
Ghi nhận sự ra đời và trưởng thành của lực lượng Thanh tra Công an tỉnh từ khi thành lập đến nay, Thanh tra Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhất (năm 1996); Thủ tướng Chính phủ tặng 01 bằng khen (năm 2012); Thanh tra Chính phủ tặng 01 bằng khen (năm 2005). Từ khi chia tỉnh đến nay, Thanh tra Công an tỉnh Bình Định đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 14 bằng khen; 22 lần đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, trong đó có 05 năm liên tục dạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng (2017-2021).
III. Định hướng xây dựng và phát triển trong thời gian tới
Những kết quả của lực lượng Thanh tra Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh mà trực tiếp là của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh; sự quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Bộ Công an và Thanh tra tỉnh Bình Định; sự ủng hộ của quần chúng nhân dân; sự hỗ trợ tích cực và sự phối hợp chặt chẽ của Công an các đơn vị, địa phương; sự đóng góp tích cực của các thế hệ cán bộ thanh tra qua mỗi thời kỳ đã tạo nên truyền thống tốt đẹp; sự không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn đã tạo nên đội ngũ Thanh tra viên hôm nay luôn sáng tạo, phát triển trong điều kiện mới. Phát huy truyền thống đã đạt được, để thiết thực góp phần cùng các lực lượng Công an toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch vững mạnh, trong thời gian tới, lực lượng Thanh tra Công an tỉnh Bình Định đoàn kết, đổi mới và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra diện rộng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Bộ Công an; đưa công tác thanh tra theo hướng chuyên sâu; khẳng định vị thế, vai trò, nhiệm vụ thanh tra trong hoạt động quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an.
2. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 11/9/2014 của Tỉnh ủy Bình Định và Kế hoạch số 106-KH/ĐUCA, ngày 07/10/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tạo chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra khiếu tố phức tạp, đông người, không để phát sinh thành “điểm nóng”.
3. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Thanh tra trong sạch, vững mạnh; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Thanh tra thật sự có tâm, có tầm, có đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Nhất là bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn tốt, kỷ cương trách nhiệm, liêm khiết, khách quan, công tâm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, để mỗi cán bộ Thanh tra như cái gương soi, gương mờ không soi được, cán bộ Thanh tra là “tai mắt của trên, là bạn của dưới”, do đó phải chọn những người đáng tin cậy vào công tác thanh tra như Bác Hồ đã dạy.
4. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị chuyên đề để quán triệt, phổ biến kịp thời các văn bản mới ban hành của cấp trên về công tác thanh tra cho CBCS Công an các đơn vị, địa phương biết, nắm vững và thực hiện nghiêm túc.
5. Thực hiện nghiêm công tác cải cách hành chính, trọng tâm là kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính trên trong lĩnh vực công tác thanh tra, đảm bảo sự quản lý, điều hành thông suốt. Nâng cao chất lượng đội ngũ Thanh tra viên, cán bộ thanh tra có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.
Trước yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và của Ngành tin tưởng giao phó, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ chiến sỹ làm công tác thanh tra cần luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cán bộ đi trước đã vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu giành được trong suốt 47 năm qua, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xây dựng lực lượng Thanh tra Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, tô thắm truyền thống của lực lượng Thanh tra CAND.
 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
CỦA THANH TRA CÔNG AN TỈNH
BÌNH ĐỊNH
 
thanh tra 01
Chi bộ Thanh tra Công an tỉnh tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XV, 
nhiệm kỳ 2020-2025 (Tháng 5/2020)
 
thanh tra 02
Đoàn Đại biểu Thanh tra Công an tỉnh
dự Đại hội Đại biểu lần thứ XIV Đảng bộ Công an tỉnh,
nhiệm kỳ 2020-2025 (Tháng 7/2020)
 
thanh tra 03 2
Chi bộ Thanh tra Công an tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
cho Đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt nam
(Tháng 7/2019)
thanh tra 04
Thanh tra Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn
công tác thanh tra cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác
thanh tra chuyên trách và kiêm nhiệm của
Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh (Tháng 7/2018)
                                                   
thanh tra 05
Triển khai kiểm tra “Việc thực hiện các quy định
của pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
tại Công an huyện An Lão (Tháng 7/2017)
                                   
thanh tra 06
Triển khai thanh tra “Việc chấp hành các quy định của pháp luật
về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng”
tại UBND huyện Tây Sơn (Tháng 5/2021)
 
thanh tra 07
Thanh tra Công an tỉnh - Cty điện lực Bình Định phối hợp tổ chức
chương trình “Xuân yêu thương” và trao tặng 140 xuất quà
cho nhân dân địa bàn kết nghĩa Thôn 2, xã An Dũng,
huyện An Lão, tỉnh Bình Định (Tháng 01/2020)
 
file 10
Thanh tra Công an tỉnh - Hội từ thiện Hạt Phù Sa phối hợp
tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường”, tặng quà
và 50 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
tại Thôn 2, xã An Dũng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định
(Tháng 6/2020)

Tác giả bài viết: Thanh Tra CA tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây