XD phong cách Bản lĩnh, nhân văn

Đảng bộ Công an tỉnh làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Thứ năm - 27/10/2022 17:09 1.056 0
Đảng bộ Công an tỉnh là Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng; gồm có 19 chi bộ cơ sở, 09 đảng bộ cơ sở (có 52 chi bộ trực thuộc) với 1098 đảng viên. Trong những năm qua bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác quản lý, giáo dục bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh luôn chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên mới với phương châm “Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng”. Từ đó xây dựng niềm tin, lòng tự hào và động cơ phấn đấu đúng đắn để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Cùng với việc chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác phát triển đảng viên nhằm đảm bảo sự kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên CAND trong sạch, vững mạnh coi đây là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai quán triệt, phổ biến các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác phát triển đảng viên đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó Nghị quyết hằng năm của Đảng ủy Công an tỉnh đều đề ra chỉ tiêu cụ thể về công tác phát triển đảng viên mới.
         
Để nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, việc tạo nguồn phát triển đảng viên là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nguồn tốt và phong phú sẽ giúp cho cấp ủy lựa chọn được nhiều cán bộ đảng viên có chất lượng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tạo nguồn, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện công tác tạo nguồn, đồng thời rà soát đưa vào diện cảm tình đảng, đưa vào Nghị quyết công tác Đảng hàng tháng, hàng quý, hàng năm của Chi bộ, Đảng bộ và xây dựng Kế hoạch thực hiện trong đó đề ra chỉ tiêu về công tác tạo nguồn, phát triển đảng, xem đây là một tiêu chí quan trọng, bắt buộc để đánh giá và xếp loại Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh hàng năm. Đồng thời chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp.

         
Quần chúng cảm tình đảng được cấp ủy các chi, đảng bộ quan tâm giáo dục về chính trị, tư tưởng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và phân công đảng viên chính thức, gương mẫu, có nhiều kinh nghiệm trong công tác theo dõi giúp đỡ cho cảm tình đảng. Đảng viên được phân công giúp đỡ là người cùng công tác với quần chúng ít nhất 12 tháng, gần gũi với quần chúng, giúp cảm tình đảng nhận thức đúng đắn về động cơ, mục đích vào đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác; tạo điều kiện, khích lệ tinh thần, động lực để quần chúng cố gắng phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

         
Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh luôn xác định công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức xét duyệt kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức được thực hiện một cách dân chủ, theo đúng quy định Điều lệ Đảng. Việc tổ chức lễ kết nạp đảng viên được tổ chức trang nghiêm theo đúng trình tự Điều lệ Đảng được quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định, Hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

         
Trong quý III năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Quyết định kết nạp Đảng đối với 01 đồng chí, nâng tổng số đảng viên được kết nạp Đảng từ đầu năm đến nay là 34 đồng chí, chiếm tỷ lệ 3% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ Công an tỉnh.

         
Nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã xác định tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

         
Một là, thường xuyên quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên về tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của công tác phát triển đảng viên trong tình hình hiện nay, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thuờng xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Các Cấp ủy Đảng là chủ thể của công tác phát triển đảng viên; nhận thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý nghĩa trực tiếp quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác phát triển đảng viên. Vì vậy, phải tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng uỷ Công an tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần xây dựng các Cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng bộ, Chi bộ; đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng học tập nâng cao lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nói đi đôi với làm, làm gương cho quần chúng noi theo, thấy được lý tưởng, mục tiêu tốt đẹp của Đảng mà tự nguyện phấn đấu vào Đảng.

         
Hai là, các Cấp ủy làm tốt công tác tạo nguồn, trên cơ sở xây dựng Nghị quyết của tổ chức Đảng để kịp thời lập kế hoạch phân công giao nhiệm vụ, để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ thực sự tham gia vào việc tổ chức tuyên truyền giáo dục, tổ chức các hoạt động phong trào đoàn thể, qua đó để nắm vững tư tưởng tình cảm, nhận thức của họ, để có biện pháp phù hợp khơi dậy ý thức phấn đấu, rèn luyện của quần chúng, sau đó nắm chắc khả năng và đánh giá đúng quần chúng có động cơ phấn đấu tích cực. Từ đó xem xét đề xuất giới thiệu đi học lớp cảm tình đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ thể để thử thách, trải qua thời gian rèn luyện, kịp thời góp ý kiến, biểu dương những cố gắng, đồng thời uốn nắn những hạn chế, tồn tại để giới thiệu các quần chúng ưu tú với Đảng cấp trên kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

         
Ba là, trong công tác phát triển Đảng phải coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, phải đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục theo quy định.

         
Bốn là, thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh là cơ sở cho nhiệm vụ phát triển đảng viên. Đoàn thanh niên cần phát huy vai trò, trách nhiệm của quần chúng trong tham gia công tác xây dựng đảng; tích cực đổi mới phương thức hoạt động; gắn với các phong trào thi đua của Đoàn, tạo môi trường tích cực cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu; qua đó phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng để phát triển đảng viên và giúp đỡ đảng viên trong thời gian dự bị.

Tác giả bài viết: Thiên Trúc - BTC Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây