XD phong cách Bản lĩnh, nhân văn

Nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong Công an tỉnh Bình Định.

Thứ hai - 20/03/2023 14:23 350 0
“Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của chính trị đối với quân sự và lực lượng Công an nhân dân. Nhận thức sâu sắc điều đó, những năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn lực lượng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong Công an tỉnh Bình Định.
Công tác Đảng, công tác chính trị - Yếu tố quyết định sức mạnh của lực lượng Công an nhân dân
         
Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ-CTCT) là “linh hồn, mạch sống” của lực lượng CAND, thực hiện tốt CTĐ-CTCT trong các nhiệm vụ góp phần tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, nâng cao hiệu quả CTĐ-CTCT trong các nhiệm vụ là vấn đề hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

         
Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành Công an, CTĐ-CTCT luôn được xác định là bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng CAND; thâm nhập sâu vào từng tổ chức, lực lượng, đơn vị và trong từng nhiệm vụ. Có thể nói, ở đâu có hình ảnh người chiến sĩ Công an, ở đó có hoạt động CTĐ-CTCT, nhằm giữ vững định hướng chính trị tư tưởng cho lực lượng này trước mọi tình huống. Nâng cao hiệu quả CTĐ-CTCT trong các nhiệm vụ là nhân tố cơ bản hàng đầu quyết định sức mạnh chiến đấu của lực lượng CAND, bảo đảm cho Công an luôn là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

         
Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng Công an tỉnh đã tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng; Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, của Đảng ủy Công an tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Công an, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

         
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, nhất là vai trò cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp; duy trì nền nếp, chế độ, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả CTĐ-CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn địa phương, xây dựng cơ sở chính trị địa phương nơi đóng quân... Nhờ đó, CTĐ-CTCT đã góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, nhân cách của người chiến sĩ CAND, nâng cao nhận thức cho CBCS về tình hình nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân; nhận rõ đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc hiện nay; nắm vững và vận dụng sáng tạo các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp, phương châm vào từng nội dung, khoa mục huấn luyện; gắn kết chặt chẽ giữa huấn luyện với giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo sự chuyển biến vững chắc trên mọi lĩnh vực công tác.

         
Có thể khẳng định, hoạt động CTĐ-CTCT đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; phát huy vai trò của cơ quan Công an địa phương trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CAND; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, quán triệt, giáo dục, xây dựng cho CBCS tinh thần sẵn sàng xả thân cứu dân trong hoạn nạn; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong dự báo, cảnh báo, thông báo và ứng phó có hiệu quả các tình huống thiên tai,…góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ CAND trong thời kỳ mới.

         
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, hoạt động CTĐ-CTCT trong các nhiệm vụ vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Đó là, ở một số cơ quan, đơn vị, nội dung, hình thức hoạt động chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo; thiếu biện pháp đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ-CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ mới, khó, phức tạp,... Năng lực tiến hành CTĐ-CTCT của một số cán bộ, nhất là ở cơ sở có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp của cơ quan chính trị các cấp có lúc chưa kịp thời,...

         
Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ

         
Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị (CTĐ-CTCT) là cơ quan trung tâm giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện các hoạt động CTĐ-CTCT. Đồng chí Thượng tá Trần Minh Phục - Trưởng Phòng CTĐ-CTCT nhấn mạnh: Công tác Đảng, công tác chính trị là “linh hồn, mạch sống” của lực lượng CAND, thực hiện tốt công tác này góp phần tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. “Ở đâu có lực lượng vũ trang là ở đó có các hoạt động CTĐ-CTCT; đây là trục trung tâm xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ” là quan điểm lãnh đạo của Đảng ủy Công an tỉnh.

         
Những năm qua, trong công tác tổ chức triển khai, học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trên lĩnh vực CTĐ-CTCT, với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Phòng CTĐ-CTCT đã tham mưu Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch CTĐ-CTCT đảm bảo tính sát thực, giải pháp cụ thể; chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc quá trình thực hiện của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh.

         
Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định trong xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, Phòng CTĐ-CTCT đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị cho CBCS trước những khó khăn thử thách, nhất là trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới, khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường...Qua đó, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham mưu thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời để có những biện pháp, giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót để xây dựng nội bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh... 

         
Đối với công tác xây dựng Đảng và công tác đảng viên, đơn vị đã tham mưu tốt cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh ban hành các quy định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác đảng viên, cũng như các hướng dẫn, chương trình về thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào phụ nữ; công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em, công tác Công đoàn. Song song đó, Đảng ủy - Ban Chỉ huy phòng còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác thi đua, khen thưởng và công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật.

         
Trước tình hình chính trị, kinh tế, an ninh, trật tự hiện nay đòi hỏi công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị phải được thực hiện kịp thời, có những biện pháp, cách làm phù hợp, để nâng cao nhận thức, sức chiến đấu của mỗi tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Theo đó, đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng; cần có kiến thức, tận tụy, sâu sát, say mê với công việc. Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phải tỉ mỉ, chính xác, kịp thời, khách quan, công tâm, trong sạch. Với truyền thống của ngành xây dựng Đảng, truyền thống của lực lượng CAND anh hùng, Phòng CTĐ-CTCT Công an tỉnh sẽ không ngừng nỗ lực, học tập, đi đầu trong thực hiện các nghị quyết của Đảng, để từ đó tham mưu các chương trình, kế hoạch sát hợp với thực tiễn, từng thời kỳ, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh nhà trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó.

         
Nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong tình hình mới

         
Thời gian tới, nhiệm vụ CTĐ-CTCT trong toàn lực lượng Công an tỉnh đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao, đòi hỏi toàn ngành phải không ngừng nâng cao chất lượng chính trị, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra; tham gia ứng phó kịp thời và phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, phải tích cực, chủ động đấu tranh làm thất bại những quan điểm, tư tưởng sai trái, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Công an của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Để đáp ứng yêu cầu đó, một trong các yếu tố đặc biệt quan trọng là phải đổi mới nội dung, biện pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ-CTCT trong các nhiệm vụ.

         
Một là,
 phải phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong tiến hành CTĐ-CTCT.

         
Hai là,
 tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, nâng cao  nhận thức cho các đối tượng về tình hình nhiệm vụ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong CAND.

         
Ba là,
 tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, biện pháp tiến hành CTĐ-CTCT, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND trong giai đoạn hiện nay.

         
Bốn là,
 xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ-CTCT trong các nhiệm vụ.

         
Năm là,
 phát huy sức mạnh tổng hợp để nâng cao hiệu quả CTĐ-CTCT trong các nhiệm vụ.

Tác giả bài viết: Thiên Trúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây